Voldoet aan alle regelgeving!

Direct proberen

Afvalbeheer is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie en een zorgvuldige omgang met afval is van groot belang om de impact op het milieu te minimaliseren. In Nederland en België gelden daarom strenge wet- en regelgevingen om de inzameling en verwerking van afval te reguleren.

In Nederland is de Wet Milieubeheer van toepassing op het afvalbeheer. Deze wet stelt regels voor het inzamelen, scheiden, bewerken, vervoeren, verhandelen en verwijderen van afvalstoffen. Daarnaast is er ook het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) dat de landelijke visie en doelstellingen voor afvalbeheer bepaalt. Bedrijven moeten zich houden aan deze regelgeving en een vergunning hebben om afvalstoffen te mogen inzamelen, transporteren en/of verwerken.

In België is het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) van kracht. Dit reglement regelt het duurzaam beheer van materialen en afvalstoffen, waaronder de inzameling, transport en verwerking van afvalstoffen. Bedrijven moeten zich aan dit reglement houden en voldoen aan de voorwaarden voor een erkenning als afvalstoffenoperator.

FormDesk is zich bewust van deze wet- en regelgevingen en voldoet aan alle eisen die gesteld worden. Onze software is zo ontworpen dat klanten automatisch worden geïnformeerd over de actuele wet- en regelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Daarnaast passen wij onze software dienovereenkomstig aan als er veranderingen zijn in de wet- en regelgeving.

Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat zij met FormDesk altijd voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Door de toepassing van onze software kunnen zij op een efficiënte manier hun afvalbeheerprocessen optimaliseren en tegelijkertijd de regels naleven.