Algemene Voorwaarden

Welke voorwaarden wij stellen voor het gebruik van ons product

Direct proberen

Algemene Voorwaarden FormDesk

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • FormDesk: de online software oplossing van Vesta Group B.V. voor de afvalbranche, inclusief eventuele updates, upgrades en nieuwe versies, alsmede alle bijbehorende documentatie en ondersteuning.
  • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met Vesta Group B.V. voor het gebruik van FormDesk.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vesta Group B.V. en Gebruiker voor het gebruik van FormDesk.
    Diensten: de door Vesta Group B.V. geleverde diensten, waaronder het beschikbaar stellen van FormDesk, ondersteuning en andere diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vesta Group B.V. en Gebruiker.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Vesta Group B.V. zijn bevestigd.

Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1. Vesta Group B.V. verleent Gebruiker het recht om FormDesk te gebruiken gedurende de looptijd van de overeenkomst.

3.2. Het gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

3.3. Gebruiker mag FormDesk alleen gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden en is niet gerechtigd om FormDesk aan derden beschikbaar te stellen of te verhuren.

3.4. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens en zal deze niet aan derden verstrekken.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1. De prijs voor het gebruik van FormDesk wordt in de overeenkomst tussen Vesta Group B.V. en Gebruiker vastgesteld.

4.2. De prijs kan jaarlijks worden aangepast door Vesta Group B.V. met inachtneming van een redelijke termijn van tenminste twee maanden voorafgaand aan de wijziging.

4.3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.4. Indien Gebruiker niet tijdig betaalt, is Vesta Group B.V. gerechtigd de dienstverlening op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.

Artikel 5. Onderhoud en support

5.1. Vesta Group B.V. zal zich inspannen om FormDesk te onderhouden en te zorgen voor beschikbaarheid van de dienstverlening.

5.2. Vesta Group B.V. zal Gebruiker ondersteuning bieden bij problemen met het gebruik van FormDesk.

5.3. Vesta Group B.V. behoudt zich het recht voor om gepland onderhoud uit te voeren op FormDesk en zal Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Vesta Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van FormDesk, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Vesta Group B.V.

6.2. Vesta Group B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. De aansprakelijkheid van Vesta Group B.V. is beperkt tot het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor het gebruik van FormDesk in het afgelopen jaar.

6.4. Gebruiker vrijwaart Vesta Group B.V. tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van FormDesk door Gebruiker.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot FormDesk en bijbehorende documentatie en ondersteuning berusten bij Vesta Group B.V. of haar licentiegevers.

7.2. Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.

7.3. Gebruiker is niet gerechtigd om de software of documentatie te verveelvoudigen, te distribueren of openbaar te maken, anders dan noodzakelijk voor het gebruik van FormDesk overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1. De overeenkomst tussen Vesta Group B.V. en Gebruiker wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de contractstermijn.

8.2. Vesta Group B.V. is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.3. Bij beëindiging van de overeenkomst dient Gebruiker alle gebruikte software te verwijderen en alle documentatie en kopieën daarvan te vernietigen.

8.4. De bepalingen van artikel 6, 7 en 8 blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Vesta Group B.V. en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen Vesta Group B.V. en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.